JESUS-VEIEN – Johs.14:6... (med 2 vedlegg)

’JEG ER VEIEN OG SANNHETEN OG LIVET’ sa Jesus i sin avskjedstale til dem som skulle leve etter hans død.

Hvordan passer det med Johs.3:16 som blir så mye brukt helt uten sammenheng – i god tro og den beste mening, - særlig i begravelser – faktisk i alle begravelser.

Bibles001.gif Johs. 3:16 ”For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.”

Sammenhengen er hele sekvensen fra vers 1 til 21. - Slik dette verset blir brukt kan det vel sies å være den brede kristenveien. Også kalt den lille Bibel. Mange kan nok med dette få inntrykk av at å lese seg til Bibelkunnskap er unødvendig. – Men da finner man heller ikke gleden i det...

Og Hoseas sier i 4:6: ”Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap.”

Og kunnskap i denne forbindelse må jo være troen til frelse som Jesus viste oss.

Det er så mange som går i begravelser som ikke er personlig kristne, eller åndeligsinnet i det hele tatt. Mange sier de har sin barnetro - men lever sitt liv helt uten å ta Gud eller Jesus med på råd i livet sitt, - de kan, i begravelser, ha fått den troen at alt er i orden likevel. Men la meg si med en gang - bare Gud kjenner hjertene.

Vers 1 begynner med at Nikodemus kommer til Jesus om natten. Kanskje om natten av frykt for jødene, han var jo fariseer. Eller for å få snakke i fred og ro med Jesus. Eller begge deler...

Han var tydelig påvirket av de undere han hadde sett Jesus gjøre. Han forsto at Jesus var kommet fra Gud og fikk antagelig ikke fred fra Guds kall.

Jesus svarte ham at uten at man blir født på ny, kan man ikke se Guds rike.

I likhet med mange andre, kanskje også kristne, forstod heller ikke Nikodemus hvordan det kunne gå til - å bli født på ny...

Men Jesus gjentar forklarende at uten at man blir født av vann og Ånd, kan man ikke komme inn i Guds rike. Han forklarer det videre med å si at det som er født av kjødet er kjød (bibelsk skrivemåte for ikke-kristen), og det som er født av Ånden er Ånd (åndeligsinnet). Er man åndeligsinnet – da er det Jesus og Gud som opptar oss, vi har fått DHÅ og er født på ny.

Å bli født av vann og ånd kan vel ikke være annet enn å bli døpt som troende, slik Jesus viste oss med sitt eksempel, - og å få Den Hellige Ånd. Ordet for å døpe, baptizo, står først oppført å betyr å døpe, dyppe, dykke og nedsenke. Og så sier Jesus i Mark.16:16: ” Den som tror og blir døpt skal bli frelst”. Det er altså ikke omvendt.

Videre i Johs.3 sammenligner Jesus det å bli født på ny, dvs. å få Den Hellige Ånd, - det sammenligner han med vinden.....

Fariseeren Nikodemus forstår fremdeles ingen ting av den nye fødsel. - Som mange i begravelsene ville spurt, slik spør han: ”Hvordan kan dette skje?” Nå svarer Jesus at han som lærer burde vite det.

Videre sier Jesus at de tar ikke imot det Han sier samme hvordan Han og disiplene forkynner og vitner om det de vet, og gir sine vitnebyrd. - Slik er det jo nå også stort sett, kan man vel si, enda Jesus ønsker å styre og lede oss, Gal.2:20...

Og så kommer versene Johs.3:15,16,17 og 18, til frelse for alle som tror på ham – evangeliet, som får så stor virkning i oss, hvis vi bare vil ta imot det, og gi vårt hjerte og liv til Ham.

Og Jesus fortsetter med å si i Johs.3:19-20

jesus-face-painting.jpg V.19 ”dette er dommen, at lyset (han selv) er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. V.20 For hver den som gjør det onde hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset.”

Men de som har kommet til Jesus, - de elsker Ham og det Han lærer dem og det Han viser dem med sitt liv, - og de hater det onde.

Og så, v.21:” Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbaret, for de er gjort i Gud”.

Sammenhengen til Johs.3,16 er altså hele sekvensen til og med dette verset. Etter dette verset gikk Jesus til Judea-landet.

Hvordan kan man så åpenbare og gjøre en sannhet i Gud? Faktisk så er vel dette siste verset av avgjørende betydning for å finne den troen som ikke er overfladisk, men altså at våre gjerninger er gjort i Gud, dvs. av kjærlighet til Gud.

Som vi har sett så er det ikke hvilken som helst overfladisk tro Jesus snakker om i Johs.3:15-18. Nei, det er troen som fører til gjenfødelse altså at vi blir døpt og får Den Hellige Ånd, at vi kommer til lyset og gjør sannheten i Gud – som sagt av kjærlighet til Ham. Da er det klart at gjerningene i seg selv ikke kan frelse noen...

Så vi kommer nok ikke utenom bibelstudier for dem som har tilgang til en Bibel. Hvorfor fikk vi ellers Bibelen? Den innbyr nettopp til studier. Har du ikke, så kjøp deg en Bibel.

Vi elsker Gud og nesten fordi vi ønsker å ha den kjærligheten i oss, da legger DHÅ den inn i oss, Rom.5:5. Og det er den kjærligheten som tåler alt, 1.Kor.13:7. Da er gjerningene gjort i Gud, slik Jesus sa til Nikodemus.

Så det er vel god grunn til å gjøre oppmerksom på sammenhengen Johs.3:16 står i, og hva troen innebærer. Hvordan man får troen til frelse – en frelse som man på ingen måte kan gjøre seg fortjent til. Vi må se synden i oss, bekjenne og ydmyke oss, be om tilgivelse til Gud og mennesker, ta imot nåde, - og bli døpt og gjenfødt.

Da blir vi gode mot både mennesker og Gud – og ønske å gjøre Guds vilje i alt, også når det gjelder budene. Både de ti og de to kjærlighetsbudene.

1.Johs.5:3: ”For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge”.

”Men den som gjør sannheten... Enda en sannhet er at sabbaten er hellig og skal holdes hellig. Guds hellige dag til tilbedelse slik den har vært for Gud i alle tider fra Han helliget og velsignet den i tidenes morgen – og da fantes ingen israelitter. Jakob var den første israelitt, 1.Mos.35:10. Hans farfar Abraham fikk Guds bud muntlig 400 år før Sinai.

1M 26:5 ” fordi Abraham hørte min røst og holdt mitt ord – mine bud, mine forskrifter og mine lover.”

Utviklingen etter skapelsen ble ikke slik Gud ønsket. Men når Jesus kommer igjen, da er det Han som er konge og Satan med alle sine listige knep må gi seg. Dette vet Satan og kler seg ut som en lysets engel, 2.Kor.11:14, - for å lure flest mulig...

Men da, når Jesus kommer igjen, kan Gud iverksette sin opprinnelige plan. Og som vi ser av

-1) 1.Mos.2:3-4, er sabbaten en del av planen, og
-2) bl.a. Matt.24:20, viser at sabbaten er hellig i endetiden.
-3) Åp.14:9-12, viser at Guds bud og Jesu tro (den troen som Jesus hadde) har med dyrets merke og kjøp og salg å gjøre.
-4) Åp.11:15-19, paktens ark med de ti bud blir vist (v.19) fra Guds tempel i himmelen ved Jesu gjenkomst. Da kommer det lyn, røster, tordendrønn, jordskjelv og store hagl, så alle vil se Jesus og paktens ark – og det er ikke katekismens bud som ligger i den, men Bibelens bud, 2.Mos.20,1-17.
-5) Jes.66:22-23 Sabbaten er tilbedelsesdagen på den nye jorden. Ringen er sluttet og de ca. 2000 år i Satans vold er slutt.

Dagen er faktisk hellig selv om ikke et eneste menneske i hele verden holder den hellig. Men de som holder den får del i velsignelsen som den er velsignet med. - Det er en vidunderlig dag.

Apostlene hadde Bibelens ti bud og profetiene for fremtiden å forholde seg til, og ellers det som Jesus hadde sagt og gjort da han var på jorden. Hans avskjedstale fra Johs. 13,31 til og med kap.16 står da i en særstilling, for bl.a. den, var spesielt for dem som skulle leve etter hans død og himmelfart, altså i den nye pakts tid.

candles120.jpg Her poengterer Jesus gang på gang det som er viktig for sine barn, det Han visste de ville trenge, bl.a. sine ord, Johs.14:24 og 15:7 – altså det han sa. Og her sier Jesus at hvis vi elsker ham så holder vi hans bud 14:15 og 14:21: ”Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg...”

Da er vi ikke under lovens/budenes dom, når vi lever etter dem fordi vi elsker Gud og har Den Hellige Ånd, Rom.7:4-6 og 8:1-8, - da er vi løst fra loven, dvs. den dømmer oss ikke om vi ’plumper uti’, for er vi gjenfødt synder vi ikke med vilje. Vi har en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus..(1.Johs.2:1-3).

Norges lover dømmer oss heller ikke når vi lever etter dem, men der er det vanligvis ingen nåde.

Av Bibelens ti bud er det 8 som sier oss hva vi ikke skal gjøre, og 2 som påpeker noe vi skal gjøre, nemlig å holde den sjuende dag, sabbaten, hellig, og å hedre far og mor. Men vi har to bud til: Vi skal elske Gud over alt, og vår neste som oss selv, Matt.22:37-40. Alt dette er en frukt av troen og gjenfødelsen og kjærligheten fra/til Gud. Til sammen 12 bud som viser seg i hverdagslivet. De ti bud hviler på de 2 (v.40), og hvis vi avviser ett av dem er vi skyldig i dem alle iflg. Jacob 2:10...

(mrk. Politikerne i Norge og noen andre land gjorde en forandring med kalenderen på 70-tallet, se 2. vedlegg, pga. arbeidslivet, men det er likevel lørdag/sabbaten som er den 7. dagen, og søndagen den 1., som blir holdt fordi Jesus stod opp den 1. dag - første påskedag).

Som vi har sett så ligger det mye viktig konsentrert i Johs.3:1-21. Det er aldri trygt å ta Bibelvers ut av sin sammenheng.

Få finner veien sier Jesus i Matt.7:14. Han sier også i

Luk 18:8 ”... Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?” Hvilken tro? Den troen Han viste oss med livet sitt...

Og Peter i sitt 1.brev 4:18 ” Og er det med nød og neppe den rettferdige blir frelst, hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen?”

Men jo, det er en stor skare som blir frelst når alle er samlet ved tronen foran Lammet (Jesus), kledd i hvitt, Åp.7,9.

Så er det en sekvens i Åp.14:9-13 om dyrets merke som er verdt å merke seg. Se også kap.13,15-18, Matt.24 og 2.Tess.2.

Hva som eksakt er dyrets merke blir vel ikke åpenbart før antikrist/den lovløse setter seg i tempelet, 2.Tess.2:4 og 8-11, og trengselstiden begynner, 13:15-18. – Men jeg tror det er en bitte-liten chips under huden.

I Åp.14:9-13 sies det i v.12 at dyrets merke har med Guds bud og Jesu tro å gjøre. Da kan man ikke utelukke at sabbaten og Jesus sin tro er med i en ’pakke’ som ikke vil bli akseptert når dyrets merke skal deles ut, for å kunne kjøpe og selge – merket sprøytes inn på hånd eller panne? V.10 og 11 viser til Guds vredesvin/vredesskåler som er plagene Gud lar falle over dem som lar seg merke. Vredeskåler 16:1. -Evig kan også bety et visst tidsrom, Sodoma og Gomorra brenner da ikke enda, Judas 1:7. Men dette er et annet tema.

Videre Åp.14 v.13: ”Gjerningene følger dem som dør fra da av”, altså i trengselstiden. Så kommer virkelig Jesus... Johs.3:21 avsluttes også med gjerningene gjort i Gud...

Helt på slutten av Åp. Leser vi i 22:14 : ”Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre, ...”

I grunnteksten står det imidlertid: ”Salige (er) de gjørende budene hans, vaskende kjortlene sine forat skal bli retten deres til treet livsens...” Noe viktig er faktisk tatt bort. Og hva står i v.19?

Vi har nå sett på Johs.3:1-21 - grundig, hvor v.21 handler om å gjøre sannheten. Dvs. som gjenfødt å ha den troen som Jesus hadde og viste oss i livet sitt. - Kjære leser, ta fram din Bibel og kontroller hva jeg skriver.

Hele 40 ganger er lydig/lydighet nevnt i Det nye testamentet. Hva er normen vi skal være lydige mot?

--

Evangeliet er selvfølgelig det sentrale, men hvor langt skal vi gå i å innordne oss den økumeniske leiren hvor det synes å dreie seg om å bare snakke om det man er enig i, og ikke lese ’upassende’ skriftsteder?? Hvor vil det ende?

Det er nødvendig stadig å minne om sabbaten, fordi den utgjør en åpenbar forskjell mellom kristne, og kan vise seg å ha stor betydning. Da kan jeg ikke tie med det jeg vet. Jeg får bare ta det som måtte komme. Regner ikke med å bli populær.

Til avslutning noen ord fra Paulus om loven etter Jesu død, for den nye pakts tid. Da kan det bare være Bibelens ti bud som menes med loven.

Rom 2:13 ”For ikke de som hører loven, er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven, skal bli rettferdiggjort”.

Rom 3:31 ”Opphever vi så loven ved troen? Langt derifra! Vi stadfester loven”.

Rom 7:12 ”Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt”.

Rom 8:6-8 ”….. Kjødets attrå er jo fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det.
8 For de som er i kjødet ( ikke-kristne - verdsligsinnede) , kan ikke være Gud til behag”

1.Kor 7:19 ”Det som betyr noe, er ikke om en er omskåret eller uomskåret, men at en holder Guds bud”.

Som vi ser bekrefter Paulus loven ettertrykkelig etter Jesu død –

Jeg var en gang Adventist, men er det ikke lenger. Jeg meldte meg ut, men tok med meg det som var rett og sant. Nå har jeg mer og mer sansen for husmenigheter, dvs. grupper som møtes i hjemmene. – Helt fri og uavhengig. Og ingen utgifter til kirkebygg og lignende. All tiende går da til det vesentlige som er å forkynne sannhetens evangelium som er hva Jesus sa...

 

Vil du kommentere noe, gi råd eller stille spørsmål så ta gjerne kontakt. Jeg skal svare så godt jeg kan.

e-mailadr.: sunni@jesusveien.com

 

Hjertelig hilsen med Apg.5:32 & Rom.5:5

fra Synnøve Magnussen

Helgabergsveien 17, 4265 Håvik. Tlf.95830329

 

 

 

1. VEDLEGG...

MYE BRUKTE SKRIFTSTEDER MOT SABBATEN -

Ef. 2:15 ”..da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter….”

Dette er et mye brukt skriftsted av sabbatsmotstandere, men i ordboken til Gilbrandts studiebibel står ordet for avskaffe (kat-argeo) først oppført å bety: ’gjøre arbeidsløs’ og ’inaktiv’. Dette passer perfekt med Bibelen ellers og bl.a. 1.Tim.1:9 som sier at budene ikke er gitt for rettferdige, men for de ugudelige. Det blir presissert: ’En må vite dette...’ For de som har Guds bud og er født på ny er de gjort arbeidsløse, inaktive...

Så til Kol 2:13-14 ”Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre overtredelser.
14 Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset”.

I skyldbrevet ble syndene våre skrevet ned da vi var under lovens/budenes dom. Skyldbrevet ble utslettet da vi omvendte oss til Jesus Kristus. Pga. Jesu blod på korset er altså ikke de gjenfødte som lever med Den Hellige Ånd under lovens dom...

Mange tror at det var de ti bud som ble naglet til korset. Var det tilfelle så kunne ingen dømmes samme hvor syndige de var.

Rom 4:15 ”... Men der det ikke er noen lov, der er det heller ikke noe lovbrudd”.

Rom 5:13 ”…men der det ikke er noen lov, blir synden ikke tilregnet”.

Og Kol 2:16-17 ”La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat! 17 Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til”.

Iflg. Lunde forlags bibelske oppslagsbok bodde det mange jøder i Kolossae. Man kan tenke seg at disse hadde de kristne under oppsikt og dømte dem, da det er tydelig at her gjelder det jødiske offerhøytider hvor matoffer og drikkoffer og nymånedager er terminologier. Disse høytidene ble også kalt sabbater, f. eks. i 3.Mos.16.31. Og dette var virkelig en skygge av det som skulle komme – en skygge av Jesu offer. Den ukentlige sabbat er aldri satt i klasse med offersabbater.

I Hebreerbrevets kapitler 8-10 ser vi at de hadde problemer med å forlate offerloven, - kanskje ikke så rart heller. Men Jesu offer var gjeldende, Heb.9:11-14, og gjenfødelsen, (tilbake til Johs.3) da ønsker vi virkelig å leve etter Guds vilje helt og holdent.

Det står heller ingen steder i Bibelen at sabbaten skal være en arbeidsdag eller ikke hellig, lik de andre dagene, i tidsrommet fra Jesu død til hans gjenkomst (Jes.66,22-23). Men på korset skjedde det en viktig forandring med loven. Hele offerloven ble opphevet. I stedet for å ofre kunne man nå komme fram for Gud i Jesu navn og be om tilgivelse og få tilgivelse, - så vidunderlig stort. - Men de hadde store problemer med å forstå at det var nåde og tilgivelse som nå gjaldt for frelse (Heb.9:11-15), og å elske Gud og derfor holde Hans bud av kjærlighet...

Videre til Rom 14:5-6 ”Den ene setter én dag høyere enn en annen dag. Den andre holder alle dager for å være like. Enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn!
6 Den som akter på dagen, gjør det for Herren. Og den som ikke akter på dagen, han gjør det for Herren. Den som eter, gjør det for Herren – han takker jo Gud. Og den som lar være å ete, gjør det for Herren og takker Gud”.

Iflg. samme oppslagsbok fra Lunde var det også i Roma et stort antall jøder og jødekristne. Og så vet vi at både GT og NT først ble skrevet til hjelp for mennesker på den tiden da det ble skrevet. Det bør vi ha i bakhodet når vi leser Bibelen, også her i Rom.14.

Det er ikke umulig at nettopp en offersabbat stod for døren da Paulus skrev dette. De forstod jo ikke da at offerloven og offersabbatene var opphevet. Den ukentlige sabbat var aldri et tvilstema på den tiden som nå. Offersabbatene ble det virkelig. Og jødene influerte menigheten.

1Joh 5:2-3 ”På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn: når vi elsker Gud og holder hans bud.
3 For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge”.

Åp 12:17 ”Dragen ble vred på kvinnen, og drog av sted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, mot dem som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd”.

Sal 111:7 ”Hans henders gjerninger er sannhet og rett, alle hans bud er trofaste,
8 de er grunnfestet for all tid, for evighet, de er gjort i sannhet og rettvishet”.

Altså for all tid. De 10 bud er både for den gamle pakts tid og den nye pakts tid og for evigheten... Jes. 66,22-23.

 

 

 

2. vedlegg

KALENDEREN – DEN FØRSTE DAG – DEN SJUENDE DAG -
SØNDAG/SABBAT – Vil verden bedras?? -

På 1970-tallet skjedde det noe med vår kalender, pga. næringslivet og arbeidstiden ble det hevdet. Det ble bestemt at søndagen skulle innta plassen som lørdagen alltid hadde hatt og fremdeles har i mange land. Med et pennestrøk ble plutselig søndagen den sjuende dag på vår kalender, men selvfølgelig ikke i Bibelen.

Min amerikanske kalender (2009) viser fremdeles søndagen som den første dag, og lørdag som den sjuende.

Min østerrikske kalender (2011) viser også søndagen som den første dagen, og lørdagen som den sjuende.

Min italienske kalender viser imidlertid søndagen som den sjuende dagen og lørdagen som den sjette slik det er hos oss.

Men både den østerrikske og den italienske kalender har dagenes navn skrevet på flere språk. I den østerrikske heter lørdagen bl.a. Sabato. Tilsvarende i den italienske der den også heter Sabato på et språk, og Sabado på et annet språk. –

Så det er ikke vanskelig å se at selv om lovens lange arm kan forandre på ukedagenes rekkefølge i ett eller flere land (kanskje alle en dag) så kan de ikke forandre den bibelske rekkefølgen, for ukedagenes forskjellige navn er spikret fast. Navnene i Bibelen er den første, den andre osv. til den sjuende dag Sabbaten som er spikret fast til lørdagen med sitt navn, jeg vet ikke på hvor mange språk. Gud eller Jesus har aldri forandret på dette.

Noe annet man kan merke seg i denne sammenheng er 1) at Den norske kirke hevder at de holder søndag fordi Jesus stod opp på den første dag i uken. 2) 1.påskedag er alltid på en søndag og beviser dermed at søndagen er den første dagen og lørdag den sjuende. 3) Jesus var allerede stått opp da kvinnene kom til graven tidlig om morgenen den første dag i uken. Kvinnene som kom til graven for å stelle hans legeme var de første som så at graven var tom. Iflg. dette vet man egentlig ikke med sikkerhet om Jesus stod opp den første dag eller den sjuende. - Det er mer å si om dette --
--

Men det jeg tar opp på min hjemmeside blir nok, stort sett, regnet for å være uten betydning av de fleste som ikke er vant med å lese noe særlig i Bibelen. Det er det som er trenden i samfunnet i dag, også blandt mange kristne – lite Bibellesing...

Man stoler på at Johs.3,16 er nok...

Men både Paulus og Johannes sier det slik, flere steder:

1Tim 4:16: ”Gi akt på deg selv og på læren! Bli ved med dette. For når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg”.